داوران

داوران شماره اول مجله به ترتیب الفبا 

الهامی،علی/ استادیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلاشان،حسن/ دانشیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

توکلی،مرتضی/استادیار تاریخ تشیع   مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

صفری فروشانی، نعمت اله/استاد تاریخ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه(ص)

کرمی،رضا/استادیار تاریخ و تمدن اسلامی  مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

محمدی الموتی،محسن/ استادیار روابط بین الملل مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

میرمحمدی،سیدجمال الدین/ استادیار علوم حدیث و قرآن مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

 

داوران شماره دوم مجله به ترتیب الفبا 

توکلی،مرتضی/استادیار  مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

حسنی،مهدی/ استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

رستمی نیا،محمداسماعیل/ استادیار رکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

زمانی محجوب،حبیب/ استادیارپژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

محمدی الموتی،محسن/ استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

محمدی گراشی،علی اکبر/استادیار رکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

میرمحمدی،سیدجمال الدین/ استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

 

داوران شماره سوم مجله به ترتیب الفبا 

باقری چوکامی، سیامک/ دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

تلاشان، حسن/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

طاهری،اسحاق/ استاد مجتمع آموزش عای شهید محلاتی قم

نجات بخش،علی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

بهروزی لک،غلامرضا/ استاد دانشگاه باقرالعلوم(ص) قم

شیرخانی،علی/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

فرمانیان،مهدی/ دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

شجاعیان،محمد/ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه