اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی انتظار دارد:

1. مقالات، حاصل مطالعات نویسنده یا نویسندگان باشد.

2. مقالات مستخرج را با اجازه مرکز مربوطه، ارسال نمایند.

3. سهم نویسندگان در تنظیم مقاله از حیث کمی یا کیفی مساوی باشد.

4. مسئولیت عناوین علمی جهت معرفی نویسنده یا نویسندگان را بپذیرند.

5. از ارسال همزمان مقاله به نشریات یا همایش های مختلف بپرهیزند.