اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی نقی امیری

استاد دانشگاه تهران

anamiriatut.ac.ir

دکتر سیامک باقری چوکامی

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

s.bagheri6atgmail.com

حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک

استاد دانشگاه باقر العلوم (ع)

behroozlakatgmail.com

دکتر حسن تلاشان

دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

hassantalashanatyahoo.com

حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س)

shaban1351atyahoo.com

دکتر علی شیرخانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

rooz1357atgmail.com

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

استاد جامعه المصطفی(ص)

nsafari8atgmail.com

دکتر اسحاق طاهری

استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mulibnkhaatgmail.com

حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

m.farmanianatchmail.ir

دکتر شریف لکزایی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

sharif.lakzaeeatgmail.com

حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

najaf_lakzaeeatyahoo.com

دکتر علی نجات بخش اصفهانی

دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

hany.orvehatgmail.com

مدیر مسئول

حجت الاسلام دکتر سیدجمال الدین میرمحمدی

استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

seyed.jamalaldinatgmail.com

سردبیر

دکتر مرتضی شیرودی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

dshirodyatyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر حبیب زمانی محجوب

استادیار پزوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

zamani1358atgmail.com