مدیریت بحران در سیره حضرت موسی(ع) از منظر قرآن کریم/ علی نجات بخش اصفهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی در تمامی شرایط(اعم از بحرانی و غیربحرانی)یا(خصوصا در شرایط بحرانی)ضرورت استفاده از یک تفکر اصیل را در حاکمیت الهی ایجاب می‌نماید. از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی برای جامعه‌ای خاص و در زمانی معین نمی‌باشد، می‌توان سالم‌ترین راه هدایت جامعه را از آموزه‌های قرآنی استخراج و در راستای عملیاتی‌سازی آن در عصر کنونی زمینه‌سازی کرد. در این پژوهش محقق بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع)را با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم در قالب شاخص‌های قبل، حین و پس از بحران مورد مطالعه قرار داده‌است. روش پژوهشی استفاده شده در این تحقیق روش تحلیل محتوا است. نتیجه: مدیریت بحران در سیره حضرت موسی(ع)از دیدگاه قرآن از ویژگی‌های خاص برخوردار بوده که به آن جامعیتی معنادار بخشیده است. در واقع حضرت موسی(ع)توانست با تکیه و توکل بر ذات اقدس الهی و توانمندی مدیریتی خویش با بهره‌گیری از شانزده اقدام(هدایت و تربیت، موعظه حسنه، بیدار کردن وجدان، ارائه برهان منطقی، یادآوری الطاف الهی، مناظره و بیان حکمت، استعانت از خداوند، حاکمیت و قاطعیت الهی، اعمال رفتار قاطعانه، بازخواست، شناسایی عوامل بحران، بررسی نحوه ایجاد بحران، حذف عوامل بحران‌زا، مجازات ویژه، نوید دادن و حذف نگرانی و عبرت و یادگیری)در سه قالب(قبل، حین و بعد از بحران)بر بحران به وجود آمده فائق آید و ماموریت الهی خویش را به صورت کامل انجام دهد.

کلیدواژه‌ها