مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) / مرتضی شیرودی و رضا ادبی فیروزجائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی