تاثیرآیات و روایات در اصول اخلاق تجارت اسلامی محیط کسب و کار تمدنی؛ مورد کاوی بازارتهران / علی نجات بخش اصفهانی و حبیبه تک دهقان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی