پیشران های سیاسی در تمدن سازی نظام های لیبرالی و مهدوی / محمداسماعیل رستمی نیا و محمدجواد شیرودی